katalogi

Strona główna
Regulamin
Tydzień Bibliotek
Olga Tokarczuk Nobel 2018
Gustaw Herling-Grudziński
Leopold Tyrmand
czytelnia
aforyzmy o książce
historia
zbiory
lektury lic. 3-letnie
lektury nowe liceum
katalogi
biblioteki cyfrowe
nowe książki
podręczniki 2020/2021
ciekawe strony
Literackie nagrody Nobla
 

Podstawowym źródłem informacji w naszej bibliotece jest katalog. Katalog jest to spis dokumentów znajdujących się w danej bibliotece, opisanych wg określonych zasad ( opis bibliograficzny na potrzeby katalogu ), ułożony wg. określonego porządku ( szeregowanie). W odróżnieniu od innych spisów książek (np. bibliografii rejestrujących druki bez względu na to gdzie one znajdują i wymieniających cechy wspólne dla wszystkich egzemplarzy jednego nakładu) katalog biblioteczny jest spisem określonych dokumentów i wykazuje cechy indywidualne każdego egzemplarza znajdującego się w danej bibliotece.

Pełnej wartości użytkowej nabrały katalogi biblioteczne dopiero w XIX w. Na pierwsze miejsce wśród ich funkcji wysunęły się zagadnienia najbardziej wszechstronnego informowania o księgozbiorze. Katalog biblioteczny zaczął przybierać formę i nazwy w zależności od tego, na jakie pytanie czytelnika miał odpowiedzieć.

KATALOG ALFABETYCZNY informuje, czy biblioteka posiada dzieło o określonym tytule i autorze oraz jakie dzieła danego autora znajdują się w bibliotece. Pod względem metody opracowania jest to katalog formalny, ponieważ opisy katalogowe oparte są na cechach formalnych dokumentu ( autor, tytuł, miejsce wydania, rok wydania itd.)

KATALOG RZECZOWY tworzony jest na podstawie cech wewnętrznych dokumentu czyli treści. Odpowiada on na pytania jakie dzieła z danej dziedziny wiedzy lub o danym zagadnieniu posiada biblioteka. Opisy katalogowe poszczególnych dokumentów w katalogu rzeczowym  szeregowane  są wg grup rzeczowych ujętych w pewien system.

Ze względu na nośnik informacji katalogi  biblioteczne dzielimy na:

 KATALOGI TRADYCYJNE w formie kartoteki kartkowej, w których opisy sporządzane są dla każdego dokumentu osobno na kartach katalogowych wg obowiązującej normy i ułożone wg ustalonego porządku

 KATALOG w formie ELEKTRONICZNEJ zawiera opisy dokumentów w postaci tzw. rekordów. Katalog elektroniczny pozwala na wieloaspektowe wyszukiwanie dokumentów tzn. wg autora, tytułu, hasła przedmiotowego, słów kluczowych itp.

                                    

                                                            Układ graficzny karty katalogowej

 

 

 

 

 

 

Hasłem opisu bibliograficznego jest wyrażenie o sformalizowanej postaci, służące do porządkowania zbiorów informacji o dokumentach.

Opis bibliograficzny jest to uporządkowany zespół danych o dokumencie służących do jego identyfikacji, z reguły przejmowanych z opisywanego dokumentu w niezmienionej postaci, oraz informacji uzupełniających i interpretujących te dane.

Numer inwentarzowy - numer dokumentu w księdze inwentarzowej.

Symbol klasyfikacyjny  - całość piśmiennictwa jest podzielona na 10 działów głównych o symbolach od 0 do 9, każdy z działów zawiera dziesięć poddziałów (od 0 do 9), poddział dzieli się na kolejne 10 itd.. Jest to schemat Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. UKD jest systemem opartym na symbolice cyfrowej. Każdy dokument jest przydzielony do odpowiedniego działu.

Sygnatura - znak informujący o miejscu przechowywania dokumentu.

 

Wstecz W górę Dalej